Muhlenberg County Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
20:41.66 SB Lindsey Mathis 2nd Varsity Girls
21:38.92 SB Kali Vincent 3rd Varsity Girls
21:57.64 SB Kristen Pendley 4th Varsity Girls
22:11.37 SB Embra Hawkins 5th Varsity Girls
23:19.68 SB Kristyn Hooper 11th Varsity Girls
23:20.89 SB Rachel Beliles 12th Varsity Girls
23:22.77 SB Kaitlyn Hooper 13th Varsity Girls
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
17:45.63 SB Chase Geary 4th Varsity Boys
18:07.54 SB Dillen Whitehouse 8th Varsity Boys
19:23.46 SB Riley Garrett 26th Varsity Boys
20:52.26 SB Seth Ferguson 52nd Varsity Boys